This Week At First Presbyterian Church

 

Mon. Oct. 2                  10:00 AM Presbyterian Women

Tue. Oct. 3                    10:30 AM Exercise

                                      6:00 PM Scouts (Pack mtg.)

Wed. Oct. 4                  4:30 PM Bible Study

                                      6:30 PM Choir

Thu. Oct. 5                   10:30 AM Exercise

Sat. Oct. 7                     10:30 AM Recorder Choir

Sun. Oct..8                   9:45 AM  Sunday School

                                       10:15 AM Children's Choir

                                      11:00 AM Worship W/Children Chapel

                                       12:00 PM Fellowship